POZEMOK PRE BYTOVÚ VÝSTAVBU S PROJEKTOM, DUNAJSKÁ, KOŠICE JUH

KódMM 6806
Druh ponukyPredaj, Pozemok pre bytovú výstavbu
LokalitaKošický kraj, Košice IV, Juh
Výmera5753 m2

Popis

   V exkluzívnom zastúpení ponúkam na predaj pozemok o výmere 5753 m2 s projektom pre výstavbu polyfunkčnej budovy v blízkosti centra mesta, v katastrálnom území Južné mesto, Dunajská ulica Košice Juh.

Predmetná štúdia rieši návrh polyfunkčného objektu OPACITY, v mestskej časti Košice - Juh na parcele č. 587/1 a 3806/1 v katastrálnom území Južné Mesto.
Riešené územie je vymedzené ul. Štúrova, ul. Táborská, parcelami piatich rodinných domov
na ul. Táborská a areálom autoumyvárne Dunajská.

Predmetná parcela je vo vlastníctve investora.
Predložený návrh rešpektuje požiadavku investora na optimálnu zastavanosť parcely pri zohľadnení podmienok stanovených vo východiskových podkladoch. Situovanie vychádza z charakteru pozemku a z optimálneho riešenia zástavby pozemku s ohľadom na denné osvetlenie.
Vjazd na pozemok je navrhnutý na severozápadnej hranici pozemku s dopravným napojením
na Štúrovu ulicu. Prevádzkovo - dispozičné riešenie je podmienené priestorovými možnosťami lokality, možnosťou prístupu na pozemok, svetlotechnickými pomermi a funkciou stavby. Objekt je navrhnutý ako objekt s dvoma podzemnými podlažiami a nadzemnou časťou, ktorá je tvorená štyrmi podlažiami v plne pôdorysnej ploche s dvoma ustupujúcimi podlažiami. V tento časti sa nachádza 38 bytových jednotiek s celkovou plošnou výmerou 2335,2 m2. Vzhľadom na to že sa jedná o jeden objekt bola polyfunkcia sústredená k prístupovej ceste a viac vizuálne prístupným fasádam.
Juhozápadná časť objektu je navrhnutá ako desať podlažný objekt s dvoma podzemnými a desiatimi nadzemnými podlažiami, ktoré sú terasovito odstupňované smerom na ulicu Štúrová. polyfunkčné priestory v tejto časti sú navrhnuté nasledovne. na prvom nadzemnom podlaží je situované zdravotné stredisko s lekárňou, kaviareň, a materská škôlka s celkovou plošnou výmerou 815,25m2. Na ostatných nadzemných podlažiach sú situované apartmánové priestory, s celkovou plošnou výmerou 5478,0m2.

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNO-PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Urbanistické riešenie objektov je v tejto fáze plne podradené funkčnosti, svetlotechnickým podmienkam, odstupovým vzdialenostiam a iným požiadavkám vyplývajúcich z územnoplánovacích podmienok.
Vzhľadom k budúcnosti priestoru ako aj jeho významnosti a exponovanosti (kopec nad mestom), snahou projektu je priestor architektonicky zušľachtiť a územiu priznať jeho dôležitosť.

Úvodný architektonický výraz komplexu je skutočnosť potreby urbanizovať priestor s napojením na jestvujúce danosti - výškovú zástavbu protiľahlých objektov (bytové domy, administratívne objekty) a prepojenie s nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov v nižšej časti Južného Mesta.

Podlažnosť objektu je zvolená zastavovacím regulatívom územia a predpokladom vo vzťahu k prevádzkovým väzbám. Tento faktor má výrazný vplyv aj na podlažnosti samotných objektov v zmysle kontinuity súboru v jeho komplexnom ponímaní.
Situovanie objektov v navrhovanej lokalite si vyžiada riešenie v oblasti vzrástlej zelene a je potrebný priestor aj na veľkorysejšie riešenie navrhovanej zelene a preto sa javí ako potrebný pomer zastavanej a nezastavanej plochy v oblasti kde je možné dosiahnuť želateľné dodržanie pomerov zelených a iných plôch. Uvedené má veľký význam aj z dôvodu vytvorenia priaznivej mikroklímy.

Urbanistická koncepcia vychádza z analýzy širších hmotovo - priestorových a funkčno - prevádzkových vzťahov. Jej cieľom je optimálne využiť a zhodnotiť pozemok.
Hmotovo - priestorová kompozícia je založená na rešpektovaní existujúcich vzťahov a merítka štruktúry prostredia a má za cieľ doplniť prázdny priestor.

Architektonické riešenie vychádza z rešpektovania okolitej zástavby, jej výškového zónovania a usporiadania s maximálnym využitím pozemku.
Objekt je navrhnutý na stavebnom pozemku v Košiciach v mestskej časti Košice
- Juh. Z hľadiska umiestnenia na pozemku je objekt osadený v centrálnej časti pozemku v tvare nepravidelného päťuholníka. Situovanie stavby vychádza z umiestnenia jestvujúcich okolitých objektov, tvaru pozemku a urbanistických požiadaviek na predmetný pozemok. Vnútroblok navrhovanej stavby je riešený ako „zelené“ parkové plochy so vzrastlou zeleňou.

FUNKČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Navrhovaný objekt je pôdorysne členitého tvaru nepravidelného päťuholníka o celkových rozmeroch strán cca 62,0 x 61,6 x 86,5m a je tvorený 2 podzemnými podlažiami a 5 až 10 nadzemnými podlažiami, ktoré sú terasovite odstupňované smerom k ulici Štúrova. Na nadzemných podlažiach v strede objektu je umiestnené átrium ktoré "prepichuje" komplex a vytvára miesto na stretávanie a odpočinok.

RIEŠENIE PRÍSTUPU OSÔB S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU

Vstup do navrhovaného objektu je v mieste vstupov navrhnutý bezúrovňovo resp. bezbariérovo tak, aby bol zabezpečený vstup aj pre osoby so zníženou resp. obmedzenou schopnosťou pohybu.

STANOVISKÁ DOTKNUTÝCH ORGÁNOV

Stanoviská všetkých dotknutých orgánov sú kladné.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY, POČTY BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH JEDNOTIEK A PLOŠNÉ BILANCIE

CELKOVÁ PLOCHA RIEŠENÉHO ÚZEMIA    5753 m2

ZASTAVANÁ PLOCHA POLYFUNKČNÉHO DOMU  2868 m2

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR  52733 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA  16041 m2

CELKOVÁ PLOCHA BYTOV (BEZ LOGII A TERÁS)   2335 m2

CELKOVÝ POČET BYTOV  38

PREDPOKLADANÝ POČET OBYVATEĽOV  87

CELKOVÁ PLOCHA POLYFUNKCIE  838 m2

POČET NEBYTOVÝCH JEDNOTIEK  78

CELKOVÁ PLOCHA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  4578 m2

CELKOVÁ PLOCHA OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  421 m2

CELKOVÁ PLOCHA SPEVNENÝCH PLÔCH (CHODNÍKOV)  741 m2

CELKOVÁ PLOCHA SADOVÝCH A PARKOVÝCH ÚPRAV  2530 m2

POČET INTERIÉROVÝCH PARKOVACÍCH MIEST  177 Z TOHO PRE IMOBILNÝCH 7

SKLADBY BYTOV A PLOŠNÉ BILANCIE NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

CENA NA VYŽIADANIE V RK  kontaktná osoba Marek Mati mobil: 0918689846

 

 

+17 fotoMám záujemZavolať
Výmera pozemku5753 m2
Druh pozemkupre komerčnú výstavbu, na bývanie
Typ pozemkurovina
Marek Mati

Marek Mati

výkonný riaditeľ

0918 689 846
mati@aarealitykosice.sk

Hypotekárna kalkulačka

Tento prepočet je iba orientačný, konkrétne podmienky preberiete so špecialistom priamo na stretnutí, ktoré je bezplatné.

Hodnota nehnuteľnosti
0,-
Mesačná splátka
-
rokov
%
* označené polia sú povinné
Vypočítať